Passos per a la constitució d'una associació

El Pressupost Participatiu és un instrument que permet la participació oberta i directa de la ciutadania en l'ús d'una part dels recursos municipals, en concret, sobre una part del Pressupost que gestiona l'Ajuntament. L'Ajuntament desitja fomentar la participació dels ciutadans en l'ús dels pressupostos a través del Procés de Pressupostos Participatius, mitjançant el qual els ciutadans poden realitzar propostes concretes per a millorar el municipi i després votar aquelles que els semblen més útils o importants i que redunden en benefici de la ciutadania.

Les Associacions són agrupacions de persones constituïdes per a realitzar una activitat col·lectiva d'una forma estable, organitzades democràticament, sense ànim de lucre i independents, almenys formalment, de l'Estat, dels partits polítics i de les empreses (a l'efecte del Codi Civil i d'altres legislacions, caldria fer una interpretació molt més àmplia del terme Associació, incloent fins i tot a empreses, però no és el cas). Estan regulades per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i es pot tindre una visó àmplia del contingut de la mateixa consultat els Comentaris a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.

Així doncs, les característiques fonamentals serien les següents:

 • Grup de persones
 • Objectius i/o activitats comunes
 • Funcionament democràtic
 • Sense ànim de lucre
 • Independents

Respecte a aquestes característiques val paga la pena aclarir que no tindre ànim de lucre significa que no es poden repartir els beneficis o excedents econòmics anuals entre els socis, per tant, sí que es pot:

 • Tindre excedents econòmics al finalitzar l'any
 • Tindre contractats laborals en l'Associació
 • Realitzar Activitats Econòmiques que puguen generar excedents econòmics

Lògicament, aquests excedents hauran de reinvertir-se en el compliment dels fins de l'entitat.

Per a crear una Associació cal comptar amb, almenys tres persones, i cal fer els següents passos:

Associacions d'àmbit local:

 • Elaborar l'Acta Fundacional o de Constitució (Model d'Acta Fundacional)
 • Elaborar els Estatuts de l'Associació (Model d'Estatuts facilitat pel Registre d'Associacions de la Comunitat de )
 • Emplenar la sol·licitud per duplicat, signada per un dels socis fundadors, segons Model facilitat pel registre d'Associacions de la Conselleria de Presidència de la Comunitat de
 • Pagar les taxes en el compte que ens indiquen en el registre.
 • Portar la documentació anterior, per duplicat, amb signatures originals en tots dos exemplars, així com el resguard de l'ingrés de les taxes, al Registre d'Associacions de la Comunitat.

Associacions d'àmbit Nacional:

 • Elaborar l'Acta Fundacional o de Constitució (Model d'Acta Fundacional)
 • Elaborar els Estatuts de l'Associació (Model d'Estatuts facilitat pel Registre d'Associacions del Ministeri de l'Interior)
 • Emplenar la sol·licitud per duplicat, signada per un dels socis fundadors, segons Model facilitat pel Registre d'Associacions del Ministeri de l'Interior
 • Pagar les taxes del registre (35? aprox.), segons model 790 d'autoliquidació en qualsevol de les oficines bancàries col·laboradores.
 • Portar la documentació anterior, per duplicat, amb signatures originals en tots dos exemplars, així com el resguard de l'ingrés de les taxes, al Registre Nacional d'Associacions.

Una vegada constituïda l'Associació cal sol·licitar la targeta del C.I.F. i legalitzar els Llibres d'Actes i Socis.

La redacció de l'Acta fundacional ha d'incloure el següent contingut: el nom i dades dels promotors, la seua voluntat de constituir una associació, el lloc i data d'atorgament de l'acta, les signatures dels promotors, la designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern, i els Estatuts que han de regir el funcionament de l'entitat.

L'Acta fundacional pot formalitzar-se en document públic, és a dir, escriptura pública notarial, o privat, que genera menys despeses.

El contingut mínim que ha de figurar en els Estatuts, d'acord amb l'article 7 de la Llei orgànica 1/2002, reguladora del Dret d'Associació, serà el següent:

 • La denominació.
 • El domicili, així com l'àmbit territorial en què haja de realitzar principalment les seues activitats
 • La duració, quan no es constituïsca per temps indefinit.
 • Els fins i activitats, descrits de manera precisa.
 • Els requisits i modalitats d'admissió, baixa, sanció i separació dels associats i, en el seu cas, les classes d'aquests. Podran incloure també les conseqüències de l'impagament de les quotes per part dels associats.
 • Els drets i obligacions dels socis i, en el seu cas, de cadascuna de les seues diferents modalitats.
 • Els criteris que garantisquen el funcionament democràtic de l'associació, centrats en el reconeixement de l'Assemblea General com a òrgan suprem de govern de l'entitat, integrada pels socis, que adoptarà els seus acords per majoria i que haurà de reunir-se, almenys, una vegada a l'any.
 • Els òrgans de govern i representació (mínim dos, i que es denominen Assemblea General i Junta Directiva, respectivament, però que poden ser més i adoptar altres denominacions), la seua composició, regles i procediments per a l'elecció i substitució dels seus membres, les seues atribucions, la duració dels càrrecs, les causes del seu cessament, la manera de deliberar, adoptar i executar els seus acords, i les persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los; els requisits per a la seua vàlida constitució, i el número o percentatge dels seus membres amb capacitat per a convocar sessions o proposar assumptes en l'ordre del dia.
 • El règim d'administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l'exercici.
 • El patrimoni inicial amb el qual compta l'entitat, així com els recursos econòmics dels quals podrà fer ús.
 • Les causes de dissolució i el destí del patrimoni en tal suposat, el qual no podrà, en cap cas, desvirtuar el caràcter no lucratiu de l'entitat

Es tracta, en tot cas, d'un contingut mínim, i així cada associació pot establir qualssevol altres clàusules de contingut lícit, respectant sempre el funcionament democràtic intern de l'entitat. Així, per exemple, es pot regular en els estatuts un règim d'impugnació d'acords previ a la via judicial; o un règim sancionador dels socis que respecte les regles bàsiques de tipificació de la infracció, graduació de la sanció i el dret d'audiència.

Els Estatuts poden formalitzar-se en document públic, és a dir, escriptura pública notarial, o privat, que genera menys despeses.

Com a òrgans mínims i necessaris de tota Associació s'estableixen l'Assemblea General i la Junta Directiva. L'Assemblea és l'òrgan suprem de govern de l'associació, integrada per tots els socis, que adopta els seus acords pel principi de majoria; a la Junta Directiva correspon la gestió i representació de l'entitat. Tant la forma d'elecció dels membres de la Junta Directiva, com el funcionament intern de l'associació, han de ser democràtics.

Els membres de la Junta Directiva poden percebre una retribució per l'acompliment del càrrec, sempre que figure en els estatuts i en els comptes anuals aprovats per l'Assemblea; en el cas que l'Associació pretenga la Declaració d'Utilitat Pública, tals retribucions no podran procedir de fons o subvencions públiques. A més, el càrrecs directius podran percebre una retribució adequada per al acompliment de tasques diferents a les que els corresponen per raó del seu càrrec.

Amb la redacció i signatura de l'Acta Fundacional i els Estatuts, l'associació ja està constituïda. No obstant això, es fa necessària la inscripció en el Registre d'Associacions corresponent, a l'efecte de publicitat. Aquesta inscripció es practicarà en el Registre Nacional si l'àmbit territorial de l'entitat és superior al d'una Comunitat Autònoma, o en el Registre autonòmic que corresponga al domicili social, cas que l'àmbit territorial de l'associació siga autonòmic o inferior. Cal tindre en compte que si l'associació és d'àmbit autonòmic, existeixen quatre Comunitats Autònomes que tenen la seua pròpia llei d'associacions: Catalunya, País Basc, Canàries i Andalusia.

Aquesta inscripció serà en tot cas necessària per a accedir a subvencions. Cal destacar que, habitualment, les bases reguladores de les subvencions públiques requereixen una antiguitat mínima de 2 anys entre els requisits per a ser beneficiari de la subvenció.

Per a la inscripció registral, dins del termini d'un mes des de la data de l'Acta, caldrà presentar, en duplicat exemplar, una sol·licitud dirigida al Registre Nacional d'Associacions, acompanyada de l'Acta Fundacional, dins de la qual s'inclouran els estatuts pels quals ha de regir-se l'entitat.

La sol·licitud, dirigida al Registre Nacional, pot presentar-se en la seu principal del propi registre, situada a Madrid, o en qualsevol de les Delegacions o Subdelegacions de Govern de les Comunitats Autònomes i Províncies, respectivament. Així mateix, pot presentar-se en els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

La sol·licitud contindrà les següents dades:

 • El nom, cognoms i NIF del sol·licitant o sol·licitants, amb les seues signatures i el càrrec que ostenten en l'associació. En cas de no ostentar cap càrrec, la condició o circumstància que els faculta per a presentar la sol·licitud.
 • La identificació exacta de l'associació, la seua denominació, el domicili, el nom de domini o adreça d'internet que, en el seu cas, utilitze; i si ja s'haguera obtingut de l'Agència Tributària, el Codi d'Identificació Fiscal, mitjançant la presentació del model 036 (el CIF es pot recaptar, per tant, amb posterioritat).
 • Descripció de la documentació que s'acompanya i petició que es formula.

En el cas que l'associació siga d'àmbit autonòmic, i amb domicili social en les Comunitats Autònomes de Catalunya, País Basc Canàries o Andalusia, el règim de constitució haurà d'ajustar-se al que es preveu en les respectives Lleis d'Associacions dictades pels Parlaments autonòmics de les Comunitats antes citadas.

La inscripció registral fa pública la constitució i els estatuts de l'associació, i és garantia tant per als seus propis socis com per als tercers que amb ella es relacionen. Cas que la sol·licitud, o la documentació que l'acompanya, emmalaltisca d'algun defecte corregible, el Registre concedirà un termini de deu dies per a l'esmena; esmenat el defecte, o en cas que no existisca cap inconvenient, dictarà resolució que acorde la inscripció, entregant al sol·licitant la corresponent notificació juntament amb els estatuts.

Transcorregut un termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció en el registre competent, sense que s'haja notificat resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud presentada; és a dir, tindrà lloc el silenci administratiu positiu.

Tota associació haurà de portar un Llibre d'Actes, en el qual es recullen les reunions dels òrgans de l'entitat; un Llibre de Socis, en el qual figuren les altes i les baixes dels seus membres; una comptabilitat que reflectisca la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'associació; i efectuar un inventari dels seus béns.

Models per a inscripcions en el registre nacional d'associacions

1Modelo orientativo-Estatutos modificados asociacion.docxCertificado acta eleccion modificacion Junta Directiva por transformacion para asociaciones autonómicas.docxCertificado de acta de acuerdo de apertura-cierre de Delegaciones o Establecimientos.docCertificado de acta de acuerdo de disolucion por fusion.docxCertificado de acta de acuerdo de disolucion y liquidacion.docxCertificado de acta de eleccion o modificacion de Junta Directiva.docxCertificado de acta de eleccion o modificacion de Junta Directiva por transformacion para asociaciones especiales.docxCertificado de adaptacion a la Ley Organica 1_2002 con modificacion de estatutos.docxCertificado incorporacion entidad internacional.docxCertificado incorporacion FederacionConfederacion o Union.docxCertificado-Modificacion estatutos.docxCertificado-Modificacion estatutos transformacion-Autonómicas.docxCertificado-Modificacion estatutos transformacion-Especiales.docxModelo orientativo-Acta fundacional asociacion juvenil.docxModelo orientativo-Acta fundacional asociacion personas fisicas.docxModelo orientativo-Acta fundacional asociacion personas juridicas.docxModelo orientativo-Acta fundacional federacion.docxModelo orientativo-Acta fundacional fusion.docxModelo_orientativo_estatutos_asociaciones_juveniles.docxModelo_orientativo_estatutos_constitucion_asociaciones.docxModelo orientativo-Estatutos federación.docxSolicitud_baja_por_transformacion.docxSolicitud_cancelacion_asientos_registrales_por_disolucion.docxSolicitud_inscripcion_adaptacion_LO_1_2002.docxSolicitud_inscripcion_apertura_y_cierre_delegaciones_y_establecimientos.docxSolicitud_inscripcion_asociacion_por_transformacion.docxSolicitud_inscripcion_constitucion_asociacion.docxSolicitud_inscripcion_constitucion_asociaciones_por_fusion.docxSolicitud_inscripcion_constitucion_federaciones_confederaciones_y_uniones_asociaciones.docxSolicitud_inscripcion_delegaciones_en_Espana_asociaciones_extranjeras.docxSolicitud_inscripcion_disolucion_asociaciones.docxSolicitud_inscripcion_fusion_por_absorcion.docxSolicitud_inscripcion_incorporacion_o_separacion_asociaciones_a_federaciones_confederaciones_y_uniones.docxSolicitud_inscripcion_incorporacion_separacion_asociaciones_a_entidades_internacionales.docxSolicitud_inscripcion_modificacion_estatutos.docxSolicitud_inscripcion_titulares_junta_directiva_u_organo_de_representacion.docxSolicitud_inscripcion_traslado_o_cierre_delegaciones_en_Espana_asociaciones_extranjeras.docx

Fuente:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/asociaciones

Models per a associacions d'utilitat pública

A continuació es relacionen, en primer lloc, la documentació no comptable comú per a declaracions d'utilitat pública i rendició de comptes anual. En segon lloc, els documents específics que han d'adjuntar-se a les sol·licituds de declaració d'utilitat pública. En tercer lloc, els models específics per a la rendició de comptes anuals. En quart lloc, s'indiquen els models de documentació comptable que s'ha de presentar, tant per a declaracions d'utilitat pública com per a rendicions de comptes (veure en DESCÀRREGUES).

DOCUMENTS COMUNS PER A DECLARACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

 • Memòria d'Activitats: a annexar a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública o a les rendicions de comptes anuals segons corresponga (Document 1)

DOCUMENTS ESPECÍFICS PER A la DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA

 • Sol·licitud de declaració d'utilitat pública (Document 2)

DOCUMENTS ESPECÍFICS PER A la RENDICIÓ DE COMPTES ANUALS

 • Model per a la rendició anual de comptes d'associacions d'utilitat pública (Document 3)
 • Certificació de l'assemblea d'aprovació de comptes: a annexar a la instància per a la rendició anual de comptes (Document 4)

DOCUMENTACIÓ COMPTABLE (COMUNA PER A DECLARACIONS I RENDICIONS DE COMPTES)

 • Balanç Abreujat: a annexar a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública o a les rendicions de comptes anuals segons corresponga (Document 5)
 • Compte de Resultats Abreujada: a annexar a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública o a les rendicions de comptes anuals segons corresponga (Document 6)
 • Memòria Econòmica Abreujada: a annexar a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública o a les rendicions de comptes anuals segons corresponga (Document 7)
 • Memòria Econòmica Simplificada: a annexar a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública o a les rendicions de comptes anuals segons corresponga (Document 8)
 • Balanç normal: a annexar a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública o a les rendicions de comptes anuals segons corresponga (Document 9)
 • Compte de Resultats Normal: a annexar a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública o a les rendicions de comptes anuals segons corresponga (Document 10)
 • Estat de fluxos d'efectiu: a annexar a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública o a les rendicions de comptes anuals segons corresponga (Document 11)
 • Memòria Econòmica Normal: a annexar a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública o a les rendicions de comptes anuals segons corresponga (Document 12)

DESCÀRREGUES

Documento 01_ Memoria de actividades.docDocumento 2_Solicitud de declaración de utilidad pública.doc.docxDocumento 3_Modelo para la rendición anual de cuentas de asociaciones de utlidad pública.doc.docxDocumento 05_Balance Abreviado.xlsDocumento 06_Cuenta de Resultados Abreviada.xlsDocumento 07_Memoria Economica Abreviada.docDocumento 08_Memoria Economica Simplificada.docDocumento 09_Balance Normal.xlsDocumento 10_Cuenta de Resultados Normal.xlsDocumento 11_Estados de Flujos de efectivo.xlsDocumento 12_Memoria Economica Normal.doc

Font:

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/asociaciones

Fitxes informatives de la Generalitat Valenciana

Nom del tràmit

Comunicació de renovació de la junta directiva d'associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions.

Objecte del tràmit

Comunicació de renovació de la junta directiva d'associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions.

Taxes
Taxes 201

SUBJECTE OBLIGAT Al PAGAMENT
Són subjectes obligats al pagament de la taxa les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana o que pretenguen tal inscripció, que presenten qualsevol sol·licitud d'inici d'algun o alguns dels procediments a què es refereix el títol XIV, capítol II, del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

QUANTIA
Model 9847: Modificació de la junta directiva d'una associació (per expedient): 10,20 euros. (Taxa incrementada per l'article 42 de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014 i de la Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015)

FORMA DE PAGAMENT
La taxa es reportarà quan es preste el corresponent servei. No obstant això, el seu pagament s'exigirà a compte, mitjançant autoliquidació, en el moment en què es formule la sol·licitud. La taxa s'abonarà a través de l'emplenament del corresponent model 046: taxa de la Conselleria de Governació i Justícia, número 9847, 'taxes per serveis relacionats amb associacions', disponible en el següent enllaç:

Enllaç relacionat amb el pagament de taxes
http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consgobernacion

Terminis de presentació
Qualsevol alteració substancial de les dades o documentació que obre en el Registre haurà de ser objecte d'actualització, prèvia sol·licitud de l'associació corresponent, en el termini d'un mes des que la mateixa es produïsca.

Presencial
En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local, si en aquest últim cas s'ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas, s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. 99 Telèfon d'Informació 012 www.gva.es 27/04/2017 Pàgina: 2 de 3

I, preferentment, en:

 • GISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - CASTELLÓ - Castelló C/ MAJOR, 78 12001-Castelló de la Plana/Castelló de la Plana
 • Telf.: 012
 • Fax: 964358238
 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - ALACANT - Alacant RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41
 • 03002-Alacant/Alacant
 • Telf.: 012 Fax: 966478040
 • REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - València C/ CASTÁN TOBEÑAS, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4
 • 46018-València
 • Telf.: 012 Fax: 961209090

- Imprés de sol·licitud normalitzat.

- Acta de la reunió o acord adoptat segons els seus Estatuts, o certificat de l'acta o acord estés per la persona amb facultats per a això segons els seus Estatuts que ocupe la titularitat en el moment de presentar la sol·licitud. L'acta o certificat ha de contindre:

 • * Nom, cognoms, domicili i DNI dels participants, si són persones físiques, llevat que s'haja prestat l'autorització expressa, en la instància normalitzada, al fet que l'òrgan gestor comprove la identitat dels sol·licitants en les bases informàtiques corresponents.
 • * Raó social o denominació dels titulars, si són persones jurídiques, amb les dades d'identificació de les persones físiques que actuaran en el seu nom.
 • * Data de nomenament i, en el seu cas, ratificació i acceptació pels titulars.
 • * Data de la revocació i del cessament, en el seu cas, dels titulars sortints.
 • * Signatures dels titulars i, en el seu cas, dels titulars sortints.
 • * La certificació de l'acta, estesa per la persona amb facultats per a això segons els seus Estatuts, haurà de contindre necessàriament l'esment: "Consultat el llibre d'Actes de l'Associació ..... en la seua pàgina ... resulta que mitjançant Assemblea General de data ... es va adoptar com a acord renovar l'òrgan de representació de l'Associació." Aquest certificat contindrà la relació nominal dels membres afectats.

- Model 046, acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, per import de 10,20 euros (per expedient). La falta d'aquesta acreditació donarà lloc al desistiment de la sol·licitud presentada.

Impresos Associats
COMUNICACIÓ DE JUNTA DIRECTIVA (ASSOCIACIONS - FEDERACIONS - CONFEDERACIONS I UNIONS D'ASSOCIACIONS)

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10005_BI.pdf

CERTIFICAT DE RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA D'UNA ASSOCIACIÓ

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10094_ES.doc

Llista de normativa

Normativa

 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/02).
 • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'Associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).
 • Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, d'Organització de la Generalitat.
 • Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014 (DOCV núm. 7182, de 30/12/2013).
 • Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015 (DOCV núm. 7433, de 30/12/2014).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Lista de normativa

La Generalitat desitja que aquesta informació li siga d'utilitat. La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les intrucciones específiques.

Guia de transparència per a entitats no lucratives

La transparència és un principi que apliquem, fonamentalment, a la informació que serveix per a explicar com es governa i es gestiona una entitat.

És important que les Entitats No Lucratives (ENL) informen sobre quina és la seua missió, la seua finalitat i els seus valors. També és important que expliquen quins són els òrgans de govern, qui són les persones responsables d'eixos òrgans de govern, com es gestiona l'entitat, quines accions desenvolupen, o com es finança,...

La transparència no és una fi en si mateix, sinó que és un mitjà. Un mitjà per a generar confiança i garantia d'una bona gestió, eficaç i eficient. Quan parlem de transparència parlem d'ètica i de responsabilitat.

La transparència és un valor que afavoreix la percepció externa i interna de l'entitat: tant de les persones associades i voluntàries com de la direcció. Els possibles donants, inversors o noves associacions reben una imatge clara i positiva de l'entitat. A més, quan facilitem la comunicació i l'obtenció de la informació, la transparència millora i potència la participació.

Perquè es puga parlar de transparència cal tindre en compte els següents criteris: La transparència ha de ser proactiva, és a dir, la informació s'ha de publicar sense que cap persona la demane, sinó com una acció assumida i incorporada a les pràctiques de comunicació de les entitats per convicció. Generalment l'anomenem 'publicitat activa'. La informació que es publique ha d'estar convenientment actualitzada: s'ha d'informar en el moment en què ocorren les coses.

La informació ha d'estar sempre disponible per a qui la necessite o vulga fer consultes. La informació ha de ser accessible i comprensible. Això vol dir que qualsevol persona ha de poder entendre-la. Per tant, cal utilitzar un llenguatge estàndard i aplicar criteris d'accessibilitat universal per a persones amb capacitats reduïdes, com per exemple d'audició o de visió. Per a què la informació siga comprensible també serà necessari que estiga contextualitzada i explicada.

Aquesta guia es dirigeix a les ENL que perceben fons públics. No obstant això, es recomana també el compliment per a la resta de les ENL.

Una ENL és una entitat privada que, en virtut de les seues regles constitutives, no pot distribuir els seus beneficis a les persones que la controlen, havent de destinar-los bé a la realització dels seus objectius, la reinversió o bé per a ajudar a persones que no exercisquen cap control sobre l'organització.

Què vol dir no tindre ànim de lucre? No tindre ànim de lucre significa que els diners han de destinar-se exclusivament al acompliment de les finalitats comunes d'interés general establides en les normes de l'entitat. Per tant, es pot tindre activitat econòmica i beneficis en el compte de resultats anuals, però han de ser destinats als fins de l'entitat.

La transparència i la qualitat han de ser característiques fonamentals de la informació que produeixen les administracions públiques i les ENL. Les ENL, per la seua naturalesa jurídica i per coherència amb la seua missió i els seus valors, estan compromeses amb el conjunt de la societat i, més específicament, amb els col·lectius als quals es dirigeix la seua activitat o dels quals reben capitals econòmics o humans. Per tant, la transparència és un valor que ha de consolidar-se com un vertebrador del funcionament de les entitats.

Les obligacions legals no han de ser contemplades com una dificultat, sinó que han de ser un estímul que contribuïsca a orientar les bones pràctiques i a encaminar cap a una cultura de la transparència. Avançar cap a una cultura de la transparència i un nou model associatiu vol dir treballar per a la transformació social i ací és on les associacions es converteixen en elements clau.

El teixit associatiu és el motor necessari per a la transformació social. Des de les associacions es construeix la societat, es genera el sentiment de pertinença i es fomenta la solidaritat i el compromís.

Les associacions són escoles de democràcia i de diàleg, generadores d'idees i de projectes. En definitiva, el treball de les associacions és una manera de veure el món; és la manera d'unir les mans per a transformar la societat.

Aconseguint una cultura de transparència afavorim la construcció d'un nou model associatiu, basat en els següents eixos:

 • Representació, fortalesa i autonomia. Teixir xarxes entre entitats per a ser més representatives, més autònomes i independents, també quant al finançament. La base social i l'autonomia financera apoderen i donen capacitat crítica i una major responsabilitat amb la construcció del futur de la nostra societat.
 • Equilibri en les 4 funcions del moviment associatiu. Funció social, funció econòmica, funció pedagògica i funció de millora del nostre entorn.
 • Principi de subsidiarietat i apoderament de la ciutadania. Els assumptes han de ser resolts per la instància més pròxima a la fi del problema i, en moltes ocasions, les associacions són les entitats que estan més a prop. Des de les administracions públiques cal donar espai, capacitats, recursos i suport perquè les associacions puguen complir amb aquesta tasca.
 • Transparència i compliment de la legalitat. Les entitats han de fer un pas avant i obrir portes i finestres. Hauran de publicar els comptes, les despeses, les subvencions percebudes, etc. Avançar cap a un nou model associatiu és una qüestió legal i ètica per a generar més confiança, legitimitat i coherència, però sobretot és necessària per a tindre l'autoritat moral que corresponga per a poder exigir el mateix als altres. El moviment associatiu ha de ser punt de referència en la reconstrucció dels valors de la societat valenciana.

En aquest context, la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la informació pública i bon Govern, la llei 2/2015 de la Generalitat valenciana, de transparència, bon Govern i Participació ciutadana de la comunitat valenciana, així com el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del consell de desenvolupament de la llei 2/2015, determinen quines són, concretament, les obligacions de transparència d'aquestes entitats en funció de l'origen públic dels diners que gestionen, de tal manera que la informació sobre la destinació d'aquests fons i les aportacions socials que generen siguen públiques.

En aquestes Lleis es regula, d'una banda, l'obligació d'informar i de la publicitat de l'acció pública i, per l'altre costat, el dret d'accés a la informació pública. La normativa afecta a subjectes i organitzacions, tant del sector públic com del privat.

1. Els perceptors d'ajudes o subvencions públiques, d'acord amb l'article 3 de la Llei 19/2013 tenen obligacions de transparència si:

 • Perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajudes públiques.
 • Si no perceben més de 100.000 €, però un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen de subvencions o ajudes públiques (sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros entre totes les subvencions o ajudes públiques).

S'entén per 'Ajuda' la disposició gratuïta de fons públics realitzada a favor de persones o entitats públiques o privades. Es considera 'Subvenció' tota atribució patrimonial gratuïta a favor de persones físiques o jurídiques, destinada al foment d'una determinada activitat o comportament d'interés públic o social.

A més de les obligacions de transparència, la Llei 2/2015 valenciana estableix una nova obligació per a les persones jurídiques privades si perceben, durant el període d'un any, subvencions de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per import superior als 10.000 euros.

Aquesta obligació consisteix en: fer publicitat de les subvencions en la web pròpia o en els espais habilitats a aquest efecte en les administracions públiques generadores de les principals ajudes (GVA, DIVAL, VLC, etc.) S'ha d'indicar almenys:

 • L'entitat pública que concedeix.
 • l'import rebut.
 • el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada.

Independentment d'això es manté l'obligació de publicitat dels projectes subvencionats, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 'Els beneficiaris han de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, en els termes establits per reglament'. cal dir que existeix una eina general de gran utilitat: la base Nacional de Subvencions
http://www.infosubvenciones.es

3. Les entitats privades o persones jurídiques que presten serveis públics. Aquestes obligacions s'inclouran en les normes reguladores dels acords i altres formes de participació o gestió en els seus plecs o documents contractuals analògics que corresponguen.

5.1. Per a les ENL que tinguen web pròpia, en el seu web atenent almenys els aspectes que s'indiquen en l'apartat 6 i 7 d'aquesta guia, així com les recomanacions de l'eina Transparent descrita en l'apartat 8,

És aconsellable publicar la informació en un apartat específic sobre transparència. Tota la informació serà comprensible, d'accés fàcil i gratuït i estarà a la disposició de les persones tenint en compte la diversitat funcional; garantint la seua disposició per mitjans o formats adequats, de manera que resulten accessibles i comprensibles, segons el principi d'accessibilitat universal i disseny per a tots. La informació que es publique s'ha d'actualitzar periòdicament i s'ha de facilitar la consulta. És convenient tindre la identificació de la ruta (URL) per a poder accedir directament a l'apartat corresponent de transparència.

5.2. Per a les ENL que no tinguen web pròpia on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que posa a la seua disposició la Generalitat o altres administracions. En el cas del Ajuntament de València s'està desenvolupant un portal de transparència per a aquelles entitats no lucratives que desitgen utilitzar-lo.

1. La informació subjecta a les obligacions de transparència serà publicada d'una manera veraç, clara, estructurada i objectiva per als interessats.

2. La informació ha de ser comprensible i accessible, segons el principi d'accessibilitat universal i disseny per a totes les persones.

3. La informació que es publica s'ha d'actualitzar periòdicament mostrant les dades de la versió.

4. S'han de publicar i identificar els documents adequats per a explicar com es gestiona l'entitat.

5. Formats digitals estàndards i lliures, preferiblement formats reutilitzables (com per exemple CSV o xML, etc.).

6. Informació contextualitzada, humanitzada, contrastada i contrastable.

Informació institucional i organitzativa de l'entitat (article 6.1): Funcions que desenvolupen, Normativa que els siga aplicable, Estructura organitzativa, Organigrama actualitzat que identifique als responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional.

Informació econòmica (article 8.1.c) com a mínim, han de proporcionar la següent informació sobre les subvencions i ajudes percebudes: (i) import de les subvencions i ajudes, (ii) objectiu o finalitat de tals subvencions i ajudes, (iii) identitat de les persones beneficiàries.

Encara que és discutible poder determinar-ho com a obligació; però pot ser convenient que a més d'aquesta informació directament referida a les subvencions i ajudes, es publiciten altres dades econòmiques en la seua pàgina web; com per exemple els comptes anuals i informe d'auditoria (art 8.1.i) i les retribucions i indemnitzacions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de l'entitat privada (art 8.1.f).

La responsabilitat és de cadascuna de les entitats i dels seus òrgans directius. Fets que suposen un incompliment de la Llei i són sancionables: Incomplir les obligacions de publicitat activa. Incomplir l'obligació de subministrar la informació (quan s'haja desoït el requeriment exprés de les administracions competents). Incomplir les exigències derivades del principi de veracitat.

Font: valencia.es/transparencia

Descàrrega .pdf

http://www.valencia.es/transparencia/publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20transparencia%20para%20entidades%20no%20lucrativas.pdf